List of Former Governors of Bihar

Bihar and Orisa Before Independence
Lt. Governors From Upto

H.E. Sir Charles Stuart Bayley
H.E. Sir Edward Albert Gait
H.E. Sir Edward Vere Levinge (Offg)
H.E. Sir Edward Albert Gait


Governors


H.E. Lord Satyendra Prasanna Sinha
H.E. Sir Havilland Le Mesurier (Offg)
H.E. Sir Henry Wheeler
H.E. Sir Hugh McPherson (Offg)
H.E. Sir Henry Wheeler
H.E. Sir Hugh Lansdown Stephenson
H.E. Sir James David Sifton (Offg)
H.E. Sir Hugh Lansdown Stephenson
H.E. Sir James David Sifton (Offg)
H.E. Sir Hugh Lansdown Stephenson
H.E. Sir James David Sifton
Hon'ble (Later Sir) John Tarlton Whitty (Offg)
H.E. Sir James David Sifton


Governors of Bihar


H.E. Sir Maurice Garnier Hallet
H.E. Sir Thomas Alexander Stewart (Offg)
H.E. Sir Maurice Garnier Hallet
H.E. Sir Thomas Alexander Stewart
H.E. Sir Thomas George Rutherford
H.E. Mr. (Later Sir) Robert Francis Mudie (Offg)
H.E. Sir Thomas George Rutherford
H.E. Sir Hugh Dow

01/04/1912
19/11/1915
05/04/1918
12/08/1918

 29-12-1920
30-11-1921
12-04-1922
27-03-1925
26-07-1925
07-04-1927
26-04-1929
25-08-1929
05-06-1930
21-09-1930
07-04-1932
12-10-1934
11-02-1935

 11-03-1937
15-05-1938
17-09-1938
06-08-1939
03-02-1943
07-09-1943
24-04-1944
13-05-1946

19/11/1915
04/04/1918
12/08/1918
29/12/1920

 30-11-1921
12-04-1922
26-03-1925
26-07-1925
07-04-1927
26-04-1929
25-08-1929
05-06-1930
21-09-1930
07-04-1932
12-10-1934
11-02-1935
10-03-1937

 15-05-1938
16-09-1938
05-08-1939
02-02-1943
06-09-1943
23-04-1944
12-05-1946
14-08-1947

 

Bihar After Independence

 

H.E. Shri Jairamdas Daulatram
H.E. Shri Madhav Shrihari Aney
H.E. Shri R. R. Diwakar
H.E. Dr. Zakir Hussain
H.E. Shri M.A.S. Ayyangar
H.E. Shri Nityanand Kanungo
H.E. Shri Justice U.N. Sinha (Offg)
H.E. Shri Devkant Barooah
H.E. Shri Ramchandra Dhondhiba Bhandare
H.E. Shri Jagannath Kaushal
H.E. Shri Justice K.B.N. Singh (Offg.)

H.E. Dr. Akhlaqur Rahman Kidwai
H.E. Shri Pendekanti Venkatasubbian
H.E. Shri Govind Narain Singh
H.E. Shri Justice Dipak Kumar Sen (Offg)
H.E. Shri Ram Chandra D. Pradhan
H.E. Shri Jagannath Pahadia
H.E. Shri Justice G.G. Sohoni (Offg)
H.E. Shri Mohammad Yunus Salim
H.E. Shri B. Satyanarain Reddy (Offg)
H.E. Shri Mohammad Shafi Qureshi
H.E. Dr. Akhlaqur Rahman Kidwai
H.E. Shri Sunder Singh Bhandari
H.E. Shri Justice B.M. Lall (Offg)
H.E. Shri Surajbhan (Offg)
H.E. Shri Vinod Chandra Pande
H.E. Shri M. Rama Jois
H.E. Shri Ved Prakash Marwah (Offg)
H.E. Dr. Sardar Buta Singh
H.E. Shri Gopalkrishna Gandhi
H.E. Shri Ramkrishna Suryabhanji Gavai
H.E. Shri Raghunanthanlal Bhatia

 

15/08/1947
12-01-1948
15-06-1952
06-07-1957
12-05-1962
07-12-1967
21-01-1971
01-02-1971
04-02-1973
16-06-1976
27-05-1978
31-01-1979
20-09-1979
15-03-1985
26-02-1988
24-01-1989
29-01-1989
03-03-1989
02-02-1990
16-02-1990
14-02-1991
19-03-1991
14-08-1993
27-04-1998
15-03-1999
06-10-1999
23-11-1999
12-06-2003
01-11-2004
05-11-2004
31-01-2006
22-06-2006
10-07-2008

 

11/01/1948
14-06-1952
05-07-1957
11-05-1962
06-12-1967
20-01-1971
31-01-1971
04-02-1973
15-06-1976
31-01-1979
26-06-1978
19-09-1979
15-03-1985
25-02-1988
24-01-1989
28-01-1989
02-02-1989
02-02-1990
16-02-1990
13-02-1991
18-03-1991
13-08-1993
26-04-1998
15-03-1999
05-10-1999
22-11-1999
12-06-2003
31-10-2004
04-11-2004
29-01-2006
21-06-2006
09-07-2008
28-06-2009

H.E. Shri Devanand Konwar 29-06-2009 21-03-2013
H.E. Dr. D. Y. Patil 22-03-2013 26-11-2014
H.E. Shri Keshri Nath Tripathi 27-11-2014 15-08-2015

 

 

top